විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit
රසායන විද්‍යාව සරලව උගනිමු

ආවර්තිතා වගුව

ඔරලෝසුව
පැන්සල් රදවනය
කාඩ් කුට්ටම
ආවර්තිතා වගුවේ පරමාණුක
පරිමා  විචලනය
ආවර්තිතා වගුවෙන් විනෝදය

විද්‍යුත් රසායනික හා සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය

Wind Chime
සත්තු වත්තෙ කතාන්දරය

මූලද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිත දින දර්ශනය

රවුම් හා ටික් වලින් බන්ධන හදමු

හුණු කිල්ලෝටයෙන් සංයුජතාව

බකී බෝලයක් හදමු  


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka