විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

ඇළුමිනියම්, යකඩ වලට වඩා සක්‍රීය ලෝහයක් වුවද යකඩ තරම් පහසුවෙන් විඛාදනය නොවේ.


  • ඇළුමිනියම් [Al] වාතයට නිරාවරණය වු විට වාතයේ ඇති ඔක්සිජන් වායුව සමග ප්‍රතික්‍රියාවී ඇළුමිනියම් ඔක්සයිඩ් [Al2O3] සෑදේ.

  • සෑදෙන ඇළුමිනියම් ඔක්සයිඩ් දැඩි ස්ථරයකි.

  • මෙම ස්ථරය නිසා ඊට ඇතුලතින් ඇති ඇළුමිනියම් ලෝහය ආරක්ෂාවේ.

  • යකඩ වාතයට නිරාවරණය වු විට ඔක්සිජන් වායුව සමග ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ෆෙරික් ඔක්සයිඩ් [Fe2O3] සෑදේ.

  • ෆෙරික් ඔක්සයිඩ් එතරම් ඝන ස්ථරයක් නොවන බැවින් ක්‍රමයෙන් කැඩී යයි.

  • එමනිසා ඇතුලතින් ඇති යකඩ [Fe] පරමාණු ද වාතයට නිරාවරණය වේ. එබැවින් දිගින් දිගටම ෆෙරික් ඔක්සයිඩ් සෑදී විඛාදනය සිදුවේ.

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka