විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

එදිනෙදා ජීවිතයට විද්‍යා සංකල්ප

 හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් බෝතලයේ තිබෙන විට හෝ සම මතුපිටට වැටුණු විට පෙණ නගින්නේ නැත. නමුත් කැපුණු තුවාලයකට හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් දැමූ විට පෙණ නගී.

                 කැටලේස් එන්සයිම
            H2O2       →       2H2O +O2

තුවාල වූ විට තුවාල වූ සෛල වල සිට කැටලේස් එන්සයිමය නිදහස්වේ. එනිසා H2O2 වල වියෝජනය කැටලේස් මගින් උත්ප්‍රේරණය වී O2 බුබුලු පිට වේ.තුවාල නොවූ සමේ කැටලේස් නොපවතී.


සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka