විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

තද  අව්වේ සිටින කෙනෙක් කාමරයක් තුලට පැමිණ විගස ටික වේලාවක් යනතුරු හොඳින් කාමරය ඇතුලත නොපෙනේ.


  • මිනිස් ඇසට ආලෝකය ඇතුළු වන්නේ ස්වච්චය හරහා කණීනිකාව තුලිනි.

  • කණීනිකාවේ ප්‍රමාණය වෙනස් වීම මගින් ඇස තුලට යන ආලේක ප්‍රමාණය පාලනය වේ.

  • කණීනිකාවේ විශාල වීම / කුඩා වීම පාලනය කරන්නේ තාරා මණ්ඩලය මගිනි.

  • ආලෝකය වැඩි ස්ථානයක සිටින විට ඇස, කණීනිකාව කුඩා කිරීම මගින් අඩු ආලෝක ප්‍රමාණයක් ඇස තුලට ලබා ගනී.

  • අඳුරැ ස්ථානයක සිටින විට ඇස වැඩි ආලෝක ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීම සඳහා කණීනිකාව විශාල කර ගනී.

  • තාරා මණ්ඩලයට කණීනිකාවේ ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීම සඳහා යම් වේලාවක් ගතවේ.

  • තද අව්වේ සිට අඳුරු ස්ථානයකට ක්ෂණිකව පැමිණි විට කණීනිකාවේ ප්‍රමාණය වෙනස් වීමට වේලාවක් නොමැත.

එබැවින් ඇසට කළුවරක් දැනේ.

කණිනිකාවේ ප්‍රමාණය

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka