විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

බන්සන් දාහකයකය යට සිදුරු වැඩිපුර වසා ඇති විට දැල්ල  කහ පාට වේ


බන්සන් දාහකයේ වාත සිදුරු වැසූ විට දහනය සඳහා සැපයෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩු වේ. මෙහිදී නොදැවුනු කාබන් අංශු පිට වන නිසා දැල්ල කහ පාට වේ.

  • මේ නිසා පුර්ණ දහනය සිදු නොවන අතර අර්ධ දහනය සිදුවේ. පුර්ණ දහනය සිදුවන විට දැල්ල නිල් පාට වේ.

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka