විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

මොට පිහියකට වඩා තියුණු පිහියකින් කැපීම පහසුය.


  • යෙදෙන පීඩනය වැඩි වන විට කැපීම පහසුය.
  • බලය යෙදෙන පෘෂ්ඨය අඩු වු විට පීඩනය වැඩි වේ.
  • මොට පිහියේ බලය යෙදෙන පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය වැඩි නිසා යෙදෙන පීඩනය අඩුය.

තියුණු පිහියේ බලය යෙදෙන පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය අඩු නිසා යෙදෙන පීඩනය වැඩිය.

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka