විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

ගසක් කැපූවිට පොළවට සම්බන්ධ මූල පද්ධතිය සහිත කඳ කොටසෙන් යම් ජලීය ස්‍රාවයක් දින කිහිපයක් යනතුරු පිටතට ගලා යනු පෙනේ.


  • මුල් මගින් උරා ගන්නා ජලය මුල පීඩනය මගින් ඉහලට තල්ලු කෙරේ.
  • ගසක කඳ කැපුවත් දින කිහිපයක් යනතුරු පොළව තුල ඇති මුල් මගින් ජලය උරා ගනී.

එම ජලය දින කිහිපයක් යන්තෙක් වෑස්සේ.

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka