විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

ඔබට ගැඹුරු මුහුද පතුලට යාමට අවස්ථාවක් උදාවුනහොත් විවිධ ආකාරයට නිල්-කොළ පැහැති එලි පත්තුවෙමින් නිවෙමින් තිබෙනු දැකිය හැකිය. එම පරිසරයේ වෙසෙන ජීවීන් විසින් මෙම එලි නිකුත් කරනු ලබයි. මෙම සංසිද්ධිය පහදන්න.විද්‍යුත් ශක්තිය

තාප ශක්තිය

ආලෝක ශක්තිය

රසායනික සංයෝග මිශ්‍ර වන විට,

රසායනික ශක්තිය

ආලෝක ශක්තිය

 • (Cold light - සීතල ආලෝකය)
 • bioluminescence (ජීව ආලෝකය)
 • ගැඹුරු මුහුදේ ජීවීන් 90% - පෘෂ්ඨවංශී / අපෘෂ්ඨවංශී / ක්ෂුද්‍ර  ජීවී

  • බහුලව – නිල්-කොළ  {ජලයේ පහසුවෙන් ගමන් කල හැකි නිසා} λ ( ~460-550 nm )
  • රතු, කහ
  • අධෝරක්ත

  සැකසුම
  නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


  2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka