විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

පැතිලි අඩි සහිත සපත්තුවකට පෑගුණු විට දැනෙන වේදනාවට වඩා උල් වූ අඩි සහිත උස සපත්තුවකින් පෑගුණු විට ඇතිවන වේදනාව වැඩියි


  • බලය (පුද්ගලයාගේ බර) යෙදෙන පෘෂ්ඨය අඩු වන විට එමඟින් යෙදෙන පීඩනය වැඩි වේ.
  • උල් සපත්තුවේ උලෙහි බලය යෙදෙන පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය අඩු නිසා යෙදෙන පීඩනය වැඩිය.
  • එම නිසා වේදනාව වැඩිය.
  • පැතලි සපත්තුවක බලය යෙදෙන පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය වැඩි බැවින් එමගින් ඇති කරන පීඩනය අඩුය.

එම නිසා වේදනාව අඩුය.

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka