විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කරන බවුසර වල බිම ගෑවෙන සේ දම්වැල් සවිකර ඇත


  • ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කරන බවුසර ගමන් කරන විට වියළි සුළඟ සමග ගැටේ.
  • මෙම ස්පර්ශය හේතුවෙන් බවුසරයේ පෘෂ්ඨයේ ස්ථිති විද්‍යුත් ආරෝපන ඇතිවේ.
  • මෙම ස්ථිති විද්‍යුත් ආරෝපනය ක්‍රමයෙන් ප්‍රබල වන විට ආරෝපන පැනීමක් සිදුවේ.
  • මෙවිට විද්‍යුත් පුලිඟු ඇතිවී බවුසරය තුල ඇති ඉන්ධන දහනය වී පිපිරීමක් සිදුවිය හැක.
  • බවුසර වල බිම ගෑවෙන සේ දම්වැල් යෙදූ විට මෙසේ හට ගන්නා ස්ථිති විද්‍යුත් ආරෝපන දම්වැල ඔස්සේ භූගත වේ.

එවිට පුලිඟු ඇතිවීම වළකී.

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka