විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

ගැල්වනයිස්  කළ යකඩ තහඩුවක් සීරූවිට මල නොබැදේ.  නමුත් ටින් ආලේපිත යකඩ තහඩුවක් සීරූ විට එම යකඩ තහඩුව මල බැදේ


  • ගැල්වනයිස් කිරීම යනු යකඩ [Fe] මත සින්ක් [Zn] ආලේප කිරීමයි.
  • සින්ක්, යකඩ වලට වඩා සක්‍රීය වේ.
  • සීරුණු විට දී වන්නේ සින්ක් ඉලෙක්ට්‍රෝන පිටකරමින් ඔක්සිකරණය වීමයි.
  • මෙහි දී සින්ක් විඛාදනයට ලක්වන අතර යකඩ විඛාදනය නොවේ.
  • යකඩ කැතෝඩීය ආරක්ෂාවට ලක්වේ.
  • එමනිසා යකඩ මල නොබැඳේ.
  • යකඩ තහඩු වටා ටින් [Sn] ආලේප කරන්නේ යකඩ මල බැඳීමෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහාය.
  • යකඩ ටින් වලට වඩා සක්‍රීය ලෝහයකි.
  • සීරුණු විට යකඩ වාතයට නිරාවරණය වී විඛාදනයට ලක්වේ.

එබැවින් යකඩ විඛාදනය වේ.

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka