විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

වසා ඇති ගරාජයක් තුල මෝටර් රථයක් පණ ගඅන්වීම නුසුදුසුය.


  • රථයක් පණ ගඅන්වීමේදී ඉන්ධන දහනය වේ.
  • ඉන්ධන දහනය වීමට ඔක්සිජන් වායුව [O2] අවශ්‍ය වේ. වසන ලද ගරාජයේ ඇති ඔක්සිජන් සීමා සහිත වේ.
  • එම නිසා පුර්ණ දහනයක් වෙනුවට අර්ධ දහනයක් සිදුවේ.
  • අර්ධ දහනයේ දී කාබන්මොනොක්සයිඩ් [CO]  වායුව නිපදවේ.
  • කාබන්මොනොක්සයිඩ් ආශ්වාස කල විට එම වායුව හිමොග්ලොබින් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
  • එවිට සෑදෙන කාබොක්සිහිමොග්ලොබින් නම් සංයෝගය ස්ථායි සංයෝගයකි.

මේ නිසා සිරුරේ ඔක්සිජන් ගෙන යාමට ඇති හිමොග්ලොබින් ප්‍රමාණය අඩුවී මරණය පවා සිදුවිය හැක.

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka