විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

ආප්ප සෑදීම සඳහා කල්ගත වූ ආප්ප සෝඩා යෙදූවිට ආප්ප හරි හැටි පිපෙන්නේ නැත


ආප්ප සෝඩා - NaHCO3

2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O +   CO2

CO2 පිටි ඇතුලේ සිරවීම නිසා පිටි පිපේ.

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka