විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

ගෙවල් සාදන අවස්ථා වල මුක්කු ගැසීමට සිදුවන විට යොදාගන්නා උණ බම්බු කෙලින්ම පොළව මත සිටුවනවා වෙනුවට ඒවා පැතලි ලෑල්ලක් මත සිටවනු ලැබේ


පීඩනය = බලය / බලය යෙදෙන පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය

  • ඉහත සමීකරණයට අනුව බලය යෙදෙන පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය වැඩි වන විට ඇති වන පීඩනය අඩු වේ.
  • උණ බම්බු කෙලින්ම පොළව මත සිටුවන විටදීට වඩා පැතලි ලෑල්ලක් මත සිටුවන විට දී බලය යෙදෙන පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය වැඩි වේ.
  • මේ නිසා පොළව මත යෙදෙන පීඩනය අඩු වේ.

එබැවින් මුක්කු ලෙස යොදා ගැනීමේ දී බර හේතුවෙන් උණ බම්බු පොළව තුලට ගිලා බැසීම වළකී.

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka