විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

යකඩ සරනේරු සවි කිරීමට පිත්තල ඇණ නුසුදුසුය


  • පිත්තල යනු කොපර් [Cu] හා සින්ක් [Zn] එක්කර සාදන ලද මිශ්‍ර ලෝහයකි.
  • කොපර් ලෝහයට වඩා යකඩ [Fe] සක්‍රීයතාවයෙන් වැඩිය.
  • මේ නිසා යකඩ සරනරු හා පිත්තල ඇණ එකිනෙකට ස්පර්ශව ඇතිවිට වඩා සක්‍රීය ලෝහය වන යකඩ, ලෝහ කැටායනය බවට ඔක්සිකරණය වේ.

මේ නිසා යකඩ විඛාදනයට ලක්වේ.

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka