විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

යකඩ ඇණයක් ජලයට දැමූ විට ගිලේ. නමුත් යකඩින් සෑදූ ටොන් ගණනක් බර නැව් ජලයේ පාවේ

ඇණයේ බර > ඇණයෙන් විස්ථාපනය වු ජලයේ බර

නැවේ බර = නැව ගිලි ඇති කොටසින් විස්ථාපනය වු ජලයේ බර

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka