විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

දොඩම් යුෂ වීදුරුවක් සාදනවිට ඇට පතුලේ තිබුනද සීනි දමා දිය කරන විට දොඩම් ඇට පාවීමට පටන් ගනී.

  පතුලේ ඇති විට,

  දොඩම් ඇට වල බර > දොඩම් ඇට විස්ථාපනය කල ද්‍රවයේ බර

  ඉපිලීම පාවීම

  දොඩම් ඇට වල බර = දොඩම් ඇට විස්ථාපනය කල ද්‍රවයේ බර

  සීනි දමා දියකරන විට

  ගොරෝසු බව (ඝනත්වය) →  බර ද්‍රවයේ ගොරෝසු බව , ද්‍රවයේ බර


සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka