විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

ලිපකට පිඹින විට එය හොඳින් දැල්වේ. එහෙත් දැල්වෙන ඉටිපන්දමකට පිඹින විට එය නිවේ

දහනයට අවශ්‍ය සාධක

  • දහන ද්‍රව්‍ය
  • දහන පෝෂක (O2)
  • උෂ්ණත්වය (ජ්වලන අංකය)

දර (ලිප)

දහන අපෝෂක CO2

CO2 ඉවත්වේ.
අළු ඉවත්වේ.

ඉටි වාෂ්ප (ඉටිපන්දම)

දහන අපෝෂක CO2

ඉටි පන්දම
CO2 ඉවත්වේ.
ඉටි වාෂ්ප ඉවත්වේ.


සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka