විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

ලිපෙහි ඇති අළු වලට දෙහි යුෂ දැමූ විට වායුවක් පිටවේ


  • අළු යනු පොටෑසියම් කාබනේට් [K2CO3] වන අතර දෙහි යුෂ යනු සිට්‍රික් අම්ලය වේ.
  • මෙම අම්ල භෂ්ම ප්‍රතික්‍රියාවේ දී කාබන්ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිටවේ.

එබැවින් අළු වලට දෙහි යුෂ දැමු විට වායුවක් පිටවනු පෙනේ.

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka