විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

ප්‍රධාන විදුලි සම්ප්‍රේෂක කම්බි වල එල්ලෙන වවුලෙකුට විදුලි සැර වැදිය  හැකි වුවද  එම කම්බිය මත සිටින  ගේකුරුල්ලෙකුට විදුලි සැර නොවදී.


  • විදුලි සැර වැදීමට නම් විදුලිය ගමන් කරන පරිපථය සම්පුර්ණ විය යුතුය.
  • වවුලා එල්ලී සිටින විට සජීවි කම්බිය හා අජීවි කම්බිය මත ගැටෙන නිසා පරිපථය සම්පුර්ණ වී වවුලාට විදුලි සැර වදී.
  • ගේ කුරුල්ලා සජීවි හෝ අජීවි කම්බියේ වැදුන ද පරිපථය සම්පුර්ණ වන්නේ නැත.

එම නිසා ගේ කුරුල්ලාට විදුලි සැර නොවදී.

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka