විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

මයිනහම සම්බන්ධ ලිපෙහි මයිනහමින් සුළං ගහන විට දැල්ල නිල් පාට අදීප්තය


  • මයිනහමින් සුළං ගසන විට සිදුවන්නේ දහනය සඳහා හොඳින් වාතය [O2] ලබා දීමකි.
  • මෙහි දී පුර්ණ දහනයක් සිදුවේ. එනම් දැල්ල අදීප්ත වන අතර නිල් පාට වේ.
  • සුළං නොගසන විට අර්ධ දහනයක් සිදුවන අතර දැල්ල දීප්තිමත් කහ පාටය.

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka