විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

මයික්‍රොවේව් උඳුනක බිත්ති ලෝහ  වලින් සාදා ඇත. එහෙත් උඳුන තුල ලෝහ භාජනයක, ලෝහ දාර සහිත බඳුනක හෝ අළුමීනියම් කොළයක ඔතා පිසීම සිදු කල නොහැක. සමහර අවස්ථා වලදී අළුමීනියම්  කොළයක ඔතා පිසීම සිදුකිරීමට තැත්කල විට උඳුන පිපිරීමටද ලක් විය හැක. 

ක්ෂුද්‍ර තරංග

 • පරාවර්ථනය

ක්ෂුද්‍ර  තරංග පරාවර්ථනය වේ.

 • ආහාර උණුසුම් නොවේ.
 • නමුත් උඳුන උණුසුම් වී හානි සිදුවිය හැක.
  • විද්‍යුත් ධාරාවක් ජනනය වීම
  • ආරෝපන පැනීම
  • පුලිඟු ඇතිවීම
  • පිපිරීම

  සැකසුම
  නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


  2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka