විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

එදිනෙදා ජීවිතයට විද්‍යා සංකල්ප

විකිණීමට තබා ඇති ඉඳිකටු ඇළුමීනියම් කොලයක ඔතා තිබේ. මෙම සංසිද්ධීන් පහදන්න.

    ඉදිකටු සාදා ඇත්තේ වානේ එනම් යකඩ හා කාබන් වලිනි. යකඩ වල සක්‍රියතාවය ඇලුමිනියම් වලට වඩා අඩුය. එනිසා මෙම ඉදිකටු වාතයට නිරාවරණය වුවත් ඇලුමිණියම් වාතය සමග ප්‍රතික්‍රියාවට ලක් වන නිසා යකඩ ආරක්ෂා කරයි. (කැතෝඩීය ආරක්ෂාව). එනිසා ඉදිකටු මල කෑමෙන් වලකී.


සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka