විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

අඳුරෙහි සිටින කෙනෙකුට ආලෝකමත් තැනක සිටින අයෙකු පෙනේ. නමුත් ආලෝකමත් තැනක සිටින කෙනෙකුට අඳුරෙහි සිටින අයෙකු නොපෙනේ.


  • යම් වස්තුවක් පෙනීමට එම වස්තුවේ සිට අපගේ ඇසට ආලෝක කිරණ ලැබිය යුතූයි.
  • අඳුරේ සිටින කෙනෙකුගේ ශරීරයෙන් අපගේ ඇස වෙත ආලෝක කිරණ එන්නේ නැත.
  • එම නිසා ඔහු අපට නොපෙනේ.
  • ආලෝකමත් තැනක සිටින කෙනෙකුගේ ඇඟේ ආලෝක කිරණ වැදී එම කිරණ අප ඇසට පැමිණේ.

එම නිසා ඔහු අපට පෙනේ.

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka