විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

පිලිස්සූ හුණු වලට ජලය දැමූ විට රත්වේ. නමුත් යූරියා වලට ජලය දැමූ විට සීතල වේ.


  • පිලිස්සූ හුණු ජලයට දැමු විට ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
  • මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේ දී තාපය පරිසරයට මුදා හරී.
  • එම නිසා එම පද්ධතිය රත්වේ.
  • මෙවැනි ප්‍රතික්‍රියා තාපදායී ප්‍රතික්‍රියා වේ.
  • යුරියා ජලයට දැමු විට ජලයේ දියවන අතර එම ක්‍රියාවලියේ දී ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා පරිසරයේ තාපය උරාගනී.

එම නිසා පද්ධතිය සිසිල් වේ.

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka