විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

නිල් අහස රතු අවරගිර ඇති වන්නේ කෙසේද?


ආලෝකය වර්ණය අනුව නැමීම. (වර්තනය)

පොළොවට ඇතුළු වන ආලෝකය වායු හා දූවිලි අංශු උරා ගනී.
වායු හා දූවිලි අංශු අවශෝෂනය කල නිල් ආලෝකය විවිධ දිශා වලට නැවත ප්‍රකිරණය කරයි.
එම නිසා දහවල් කාලයේදී අහස නිල් පැහැයක් ගනී.

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka