විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

කාමර උෂ්ණත්වයේ පවතින ලෝහමය පෘෂ්ඨයක් ස්පර්ශ කල විට අතට සිසිලක් දැනෙන නමුත් කාමර උෂ්ණත්වයේ පවතින ලී පෘෂ්ඨයක් ස්පර්ශ කල විට අතට එසේ සිසිලක් නොදැනේ

ලෝහ පෘෂ්ඨයේ හොඳින් තාපය සන්නයනය කරයි. අතේ ඇති තාපය ලෝහය දිගේ ගලායයි. එමනිසා අතට සිසිලක් දැනේ. ලී පෘෂ්ඨය තාප සන්නයනය නොකරයි. එමනිසා අතට සිසිලක් නොදැනේ.

නාලක රාජමන්ත්‍රී

ලෝහ පෘෂ්ඨයේ හොඳින් තාපය සන්නයනය කරයි. අතේ ඇති තාපය ලෝහය දිගේ ගලායයි. එමනිසා අතට සිසිලක් දැනේ. ලී පෘෂ්ඨය තාප සන්නයනය නොකරයි. එමනිසා අතට සිසිලක් නොදැනේ.

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka