විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

සූර්යයා මුදුන් වී ඇති විටෙක වහලේ ඇති ඕනෑම හැඩයක  කුඩා සිදුරකින් පොළවට වැටෙන ආලෝක ලපය වටකුරු හැඩයක් ගනී


  • හිරු මුදුන් වී ඇති විට වහලේ ඇති සිදුර "සිදුරු කැමරාවක සිදුර" ලෙස ක්‍රියා කරයි.
  • සිදුරේ හැඩය කුමක් වුවත්  ආලෝක කිරණ සරල රේඛීයව ලැබෙන නිසා පොළවට වැටෙන ආලෝක කිරණ වටකුරැ හැඩයක් ගනී.

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka