විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

පිහිනුම් තටාක පිරිසිදු කිරීම සඳහා ක්ලෝරීන් භාවිතා කරනු ලැබේ

දහනයට අවශ්‍ය සාධක

  • ක්ලෝරීන් විශබීජනාශකයකි
  • ක්ලෝරීන් ජලයට දැමු විට හයිපොක්ලෝරස් අම්ලය ((HOCl)) ඇති වේ.
  • හයිපොක්ලේරස් අම්ලය විෂබීජනාශකයකි.

එමගින්
        සෛල වල සෛල බිත්ති බිඳීම.

       සෛල ජීරණය කිරීම.

 


සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka