විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

උෂ්ණත්වය අධික කාලයේදී දුරකථන කම්බි සෑහෙන්න තරමකින් එල්ලා වැටේ.


  • දුරකථන කම්බි එල්ලා වැටෙන්නේ එහි දිග වැඩි වීම නිසාය.
  • දිග වැඩි වන්නේ කම්බි ප්‍රසාරණය වන නිසාය.
  • උෂ්ණත්වය වැඩි නිසා කම්බි ප්‍රසාරණය වේ.

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka