විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

හොදින් වැඩුනු ගසක් පරිසර පද්ධතියක් සේ සැලකිය හැක.


  • පරිසර පද්ධතියක් සෑදී ඇත්තේ අජීව කොටස් සහ ජීවි ප්‍රජාව ගෙනි.
  • ජීවි ප්‍රජාව සෑදී ඇත්තේ ගහන වලිනි.

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka