විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

බිත්තියක ගෑ හුණු වල පැහැය මතු වන්නේ දින කිහිපයකින් පසුවය.


  • බිත්තියේ ගාන හුණු වල ඇත්තේ කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් [Ca(OH)2] ය.
  • මෙය වාතයේ ඇති කාබන්ඩයොක්සයිඩ් [CO2] සමග දින කිහිපයක් ප්‍රතික්‍රියා කිරීමෙන් කැල්සියම් කාබනේට් [CaCO3] සෑදේ.

කැල්සියම් කාබනේට් සුදු පාට නිසා දින කිහිපයක් යන විට සුදු පැහැය වැඩිවේ.

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka