විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

ජනේලයක සරනේරුව පැත්තෙන් අල්ලා වැසීමට වඩා ජනෙල් කොක්ක පැත්තෙන් අල්ලා වැසීම පහසුය.


  • අසව් ලක්ෂය වටා බලය යෙදීමෙන් කැරකැවීම නැතහොත් භ්‍රමණයක් සිදුවේ.
  • එය "බල ඝූර්ණය" නම්වේ.
  • සරනේරුව වටා බලයක් යෙදීමෙන් දෙර පියන භ්‍රමණය කල හැක.
  • දෙර පියන වැසීම හෝ ඇරීම සඳහා අඩුම බලය යෙදිය යුතු ස්ථානයක් තිබේ.
  • අසව්වේ සිට දුර වැඩි වන විට යෙදිය යුතු බලය අඩුය.

එමනිසා දොර දාරය අසලින් යෙදිය යුතු බලය අසව්ව අසල දී යෙදිය යුතු බලයට වඩා වැඩි වේ.
බල ඝූර්ණය = බලය x බලයේ උයෝගී ලක්ෂයේ සිට ඇති ලම්භ දුර

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka