විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

ජනේලයක ලී රාමුවකට වඩා එහි ඇති යකඩ කූරු ඇල්ලූ විට සිසිලක් දැනේ.


  • අපගේ අතට සිසිලක් දැනීමට නම් අප අතේ  තාපය ඉවතට ගලා යා යුතුය.
  • යකඩ කූරුවලට අතේ සිට තාපය ගමන් කිරීම, ලී වලට තාපය ගමන් කිරීමට වඩා වැඩිය.

යකඩ තාපය සන්නයනය කිරීම (ලෝහ) > ලී තාපය සන්නයනය කිරීම (අලෝහ)

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka