විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF
ජලය නැමීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :

  • නයිලෝන් පනාවක්
  • සිරස්ව ගලා හැලෙන සිහින් ජල ධාරාවක්. (ජල ධාරාවේ විෂ්කම්බය 1.5mm පමණ විය යුතුය.)

පරීක්ෂණය

    පළමුව පනාව හොඳින් හිසකෙස් වල පිරිමදින්න.  ඉන්පසු සෙමින් පනාවේ දැති ජල ධාරාවට ලංකරන්න. (අඟල් 3-4 අතර ආරම්භක ස්ථානයේ සිට පහළට) මෙවිට ජල ධාරාව නැවී යනු ඔබට නිරීෂණය කල හැක.

මෙහිදී සිදු වන්නේ කුමක්ද?

    විද්‍යුත් ආරෝපණය වස්තුවක් මත එකතුවීමෙන් ස්ථිති විද්‍යුතය ඇතිවේ. වස්තූන් 2ක් එකට පිරිමැදීමේදී මෙම ආරෝපණය වැඩිවේ. පිරිමැදීමේදී සමහර ඉලෙක්ට්‍රෝන (ආරෝපණය වු පරමාණුක කොටසක්) එක වස්තුවක සිට තවත් වස්තුවකට පනී. ඉලෙක්ට්‍රෝන මුදාහල වස්තුව ධන ආරෝපණය වන අතර ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබාගත් වස්තුව සෘණ ආරෝපිතවේ. මෙසේ මාරුවන ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණය වස්තුවේ ස්වභාවය මත තීරණයවේ. හිසකෙස් හා නයිලෝන් පිරිමැදීමේදී මෙම සංසිද්ධිය ඉතා හොඳින් සිදුවේ. ආරෝපිත වස්තූන් වලට දූවිලි වැනි ඉතා කුඩා අංශු ආකර්ෂණය කරගත හැක. වස්තුවේ ඇති ආරෝපණය මගින් මෙවැනි අංශු වල ප්‍රේරිත ආරෝපණයක් ඇති කිරීමේ හැකියාවක් ඇත. මෙම ප්‍රේරිත ආරෝපණය අප්‍රේරිත වස්තුව දෙසට ආකර්ෂණයවේ. ඉතා කුඩා දූවිලි වැනි අංශු ප්‍රේරිත ආරෝපණයක් ලැබී ආරෝපිත වස්තුවකට ආකර්ෂණයවේ. රූපවාහිනී තිරය මත ඉක්මනින් දූවිලි බැඳීම සිදුවන්නේ මේ සංසිද්ධිය නිසාය. රූපවාහිනිය ක්‍රියා කරන විට ඉලෙක්ට්‍රෝන පිටුපස සිට තිරය දෙසට ගමන් කරයි. තිරයේ ඇති මෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන නිසා රූපවාහිනී තිරය ආරෝපිතවේ. මෙම ආරෝපණය මගින් ඉහත කී ආකාරයට දූවිලි අංශු ආකර්ෂණය කරයි. 

    පනාවේ කෙදි දෙසට ජල ධාරාව ඇදී එන්නේද මේ ආකාරයටයි. පනාවේ ඇති ආරෝපණ ජල ධාරාවේ ඇති ජල අණු ආකර්ෂණය කරයි. ජල අණු ලෙහෙසියෙන් චලනය විය හැකි නිසා ජල ධාරාව පනාව දෙසට නැවී යයි. පනාව හිසකෙස් මත පිරිමැදීමේදී විරුද්ධ ලෙස ආරෝපණයවේ. හිසකෙස් එකම ආරෝපණයක් ගන්නා බැවින් ඒවා එකිනෙක විකර්ෂණයවේ. ඔබ හිස පීරු විට හිසකෙස් කෙලින් වී තිබෙන්නේ මේ නිසාය. ආර්ද්‍රතාවය වැඩි විට ස්ථිති විද්‍යුතය තරමක ප්‍රශ්නයකි. නමුත් ආර්ද්‍රතාවය වැඩි විට බොහෝ පෘෂ්ඨයන් ඉතා තුනී ජල ස්ථරයකින් වැසී පවතී. මෙසේ ජල ස්ථරයකින් ආවරණය වූ වස්තූන් එකට පිරිමැද්ද විට ඉලෙක්ට්‍රෝන පැනීම ජල ස්ථරය මගින් වළකාලයි.
blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka