විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF
දිය සුළි බෝතලය

සුළි වලට උදාහරණ ලෙස චන්ඩ මාරුතය, සුළිසුළං, සාගරයේ ගංඟා වල මෙන්ම වතුර බේසමක ඇති වන සුළිද ගත හැක. 
ඔබට දියසුළියක් ඇති කර නිරීෂණය කල හැක.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :

 • ප්ලාස්ටික් බෝතල් 2ක් (එක සමාන)
 • රබර් වොෂර් එකක්
 • හොඳින් ඇලවෙන ටේප් වර්ගයක්

ක්‍රමය

  එක් බෝතලයකට 2/3ක් පමණ ජලය පුරවන්න.  බෝතලයේ කට මත වොෂරය තබා අනෙක් බෝතලය මුනින් අතට තබා බෝතල් 2හි කට හා වොෂරය නිසි ස්ථානයේ තිබෙන ආකාරයට ටේප් ඔතා ගන්න. දුන් බෝතල් අනෙක් පැත්ත හරවන්න.  ජලය වේගයෙන් කැරකෙන ආකාරයට බෝතල් හොඳින් සොලවන්න.  බෝතල් මේසයක් මත තබා දියසුළි නැගෙන ආකාරය නිරීෂණය කරන්න.  විවිධ සිදුරු සහිත වොෂර භාවිතා කර පරීෂණය නැවත කර දියසුළි වල වෙනස නිරීෂණය කරන්න.  දියසුළි ඇති වී තිබෙන විට බෝතලය ඇල කර වෙනසක් වේ දැයි බලන්න.


දියසුළි සමඟ කල හැකි තවත් කුඩා සරල පරීෂණයක් බලමු.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :

 • විශාල කෝප්පයක්
 • හැන්දක්
 • අයිස් කැට
 • ආහාර වර්ණකයක්

ක්‍රමය

  ඉතා උණුසුම් ජලයෙන් කෝප්පය පුරවන්න.  එය වර්ණ ගන්වන්න. හැන්ද භාවිතා කර ජලය රවුමට කලතන්න.  ජලය සෙමින් කැරකෙන විට කැරකෙන ජලයේ හරි මැදට අයිස් කැටයක් දමන්න.
  එව්ට සිදුවන්නේ කුමක්ද ?
  අයිස් කැටය කැරකෙමින් එහි වේගය වැඩි කර ගනී.  එමෙන්ම එය අවට තිබෙන ජලයද වැඩි වේගයකින් කරකවයි.  මෙය සිදුවන්නේ දිය වන අයිස්, ජලය පහළට කිඳා බැසීමට ලක්කිරීම නිසයි.  කෝප්පයේ වටා ඇති උණුසුම් ජලය ඇදීමක් සිදුවේ. මෙසේ කොන් වලින් එන ජලය නිසා අයිස් කැටය වේගයෙන් කැරකැවේ.  මේ ආකරයට දියසුළි මුහුදු වල ඇති වේ.


blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka