විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

ජලය බිඳීම

  ජලය සෑදී ඇත්තේ හයිඩජන් හා ඔක්සිජන් වලිනි.  අප කවුරුත් දන්නා පරිදි එහි රසායනික සුත්‍රය H2O.  මෙහිදී අප විද්‍යුත් ධාරාවක් භාවිතා කර ජලය, හයිඩ්‍රජන් හා ඔක්සිජන් වලට බිඳීමට උත්සාහ කරමු.  මෙම ක්‍රමය විද්‍යුත් විච්ඡේදනය ලෙස හඳුන්වයි.  (ලෝහ නිස්සාරණයේදී හා යමක් මත ලෝහාලේපනයේදී විද්‍යුත් විච්ඡේදනය භාවිතාවේ.  ලෝහාලේපනයේදී ලෝහය සහ ආලේපනය කල යුතු ද්‍රව්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ලෙස භාවිතා කර එය ලෝහයේ ලවණ ද්‍රාවණයක ගිල්වා අවශ්‍ය ධාරාව සැපයීම මගින් අවශ්‍ය ලෝහය ආලේප කර ගනු ලැබේ.)


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • 9V සහිත බැටරියක්
 • HB පැන්සල් 2ක්
 • ලුණු
 • කාඩ්බෝඩ් කැබැල්ලක්
 • කම්බි 2ක්
 • වීදුරුවක්
 • ජලය

පරීක්ෂණය

  පැන්සල්හි කෙලවරවල් 2ම හොඳින් උල් කරන්න.  රූපයේ පරිදි කාඩ්බෝඩ් කැබැල්ල තුලින් යවන්න.  මෙහිදී පැන්සල් 2ක අතර පරතරය අඟලක් පමණ විය යුතුය.  ලුණු තේ හැන්දක් මඳ උණුසුම් ජලයේ දියකර එය වීදුරුවට දමන්න.  බැටරියේ අග හා පැන්සල්හි අග රූපයේ ආකාරයට කම්බි මගින් සම්බන්ධ කර පරිපථය සම්පූර්ණ කරන්න.  දැන් පැන්සල්හි අනෙක් අග ලුණු ද්‍රාවණයේ ගෑවෙන පරිදි කාඩ්බෝඩ් කැබැල්ල වීදුරුව මත රඳවන්න. ධාරාව ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ඔස්සේ ගමන් කර ජලය විච්ඡේදනය කරනු ඔබට නිරීක්ෂණය කළ හැක. ඉතා කුඩා H2 හා O2 වායු බුබුළු පැන්සල් අග එකතුවනු ඔබට දැකිය හැක.

blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka