විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

ආලෝකය වර්ණාවලියකට බෙදීම


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

  • කුඩා දර්පණයක්,
  • සුදු පාට කඩදාසියක්,
  • ජලය ස්වල්පයක්,
  • මදක් විශාල නොගැඹුරු බඳුනක් හෝ ප්ලාස්ටික් පෙට්ටියක්,
  • සෘජුවම හිරු එළිය වැටෙන එළිමහන්  ස්ථානයක්

පරීක්ෂණය

  • පළමුව බඳුනෙන් 2/3 ක් පමණ ජලයෙන් පුරවන්න.  දැන් එය සෘජුවම හිරු එළිය වැටෙන එළිමහන් ස්ථානයට ගෙන ගොස් මේසයක් මත හෝ බිම මත හෝ තබන්න.(සෘජුවම වැටෙන හිරු එළිය මෙම පරීක්ෂණය නිවැරදිව කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය බව සලකන්න)
  • දැන් කුඩා දර්පණය ගෙන සූර්යයාට මුහුණලා ජල බඳුන තුල තබන්න.
  • ඉන්පසුව සුදු කඩදාසිය දර්පණයට ඉහළින් ඔසවාගෙන, කඩදාසිය මතට පරාවර්තනය වී වැටෙන ආලෝකය වර්ණාවලියක් සෑදෙන තෙක් දර්පණයේ සහ සුදු කඩදාසියේ පිහිටීම සීරු මාරු කරන්න.

සිදුවුයේ කුමක්ද ?

    මෙහදී ජලය සහ දර්පණය ප්‍රිස්මයක් ලෙස ක්‍රියා කරමින් සුදු ආලෝකය වර්ණ 7 ක වර්ණාවලියකට බෙදනවා. මෙය හඳුන්වන්නේ දෘශ්‍ය වර්ණාවලිය (TheVisible Spectrum) ලෙසය.  ආලෝකය එක් මාධ්‍යයක සිට තවත් මාධ්‍යයකට ගමන් කරන විට එහි වේගය  සහ දිශාව වෙනස් වෙනවා.  එනිසා විවිධ වර්ණ වල ඒ ඒ මාධ්‍යයට අදාල වේගයන් එකිනෙකට වෙනස්.  ජම්බුල ආලෝකයේ වේගය සහ  අපගමන කෝණය (වර්තනය වන කිරණය, මාධ්‍ය දෙක වෙන්කරන සීමාවේදී ඇඳි අභිලම්බය සමග සාදන කෝණය) උපරිම වන අතර රතු ආලෝකයේ වේගය සහ අපගමන කෝණය අවම  වේ.

සැකසුම: විහාරා ධර්මරත්න
blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka