විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

පන්ති කාමරය තුල වළාකුලක් සාදා ගත හැකි අන්දම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

  • ප්ලාස්කුවක් / කට ලොකු වීදුරු භාජනයක්
  • එම බඳුනේ විවෘත කෙළවර හොඳන් වැසිය හැකි හා ජලය රඳවා තබා ගත හැකි තැටියක් හෝ මාජරින් බඳුනක්
  • උණු ජලය
  • අයිස් කැට කිහිපයක්
  • විසිරුම්කාරක

ක්‍රමය

  • ජලය හොඳින් නටවන්න. සපයා ගත් වීදුරු බඳුනේ / ප්ලාස්කුවේ  1/3ක් එම උණු ජලයෙන් පුරවන්න.

  • එහිදී ඇතිවන හුමාලය මගින් වැව් හා මුහුඳු වලින් වාෂ්පීභවනය වන (ඉහළ නගින) ජල වාෂ්ප නිරූපනය වේ. නමුත් මුහුඳ උණුසුම් නොවේ. පරීක්ෂණයේදී උණු ජලය යොදා ගන්නේ වළාකුලු සෑදීමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීම සඳහා පමණි.

  • වීදුරු බඳුන තුළට විසිරුම්කාරක ස්වල්පයක් විදින්න. වායුගෝලයේ ඇති දුහුවිලි අංශු මෙමගින්  නිරූපනය වේ. මේ වෙනුවට කුඩා කඩදාසි කැබැල්ලක් හෝ ගිණිකූරක් දල්වා වීදුරු බඳුන තුළට දැමීමද සිදු කල හැකිය.

  • සපයාගත් තැටිය හෝ මාජරින් බඳුන උණු ජලය සහිත වීදුරු බඳුන මත තබා එම තැටිය / මාජරින් බඳුන මතට අයිස් කැට දමන්න. මෙම සැකසුම ඉහත රූපයේ දක්වා ඇත. මෙමගින් ඉහළ වායුගෝලයේදී සිදුවන සිසිලන ක්‍රියාවලිය නිරූපණය කෙරේ.

  • මෙවිට ඔබට වීදුරු බඳුන තුල තැටියට ආසන්නයේ හුමාලයෙන් සෑදෙන දූර්වල සුළි කිහිපයක් දැකිය හැකි වේ. වඩාත් ලං වී බැලීමෙන් මෙ‍ම වළාකුළු හොඳින් නිරීක්ෂණය කල හැක. වළාකුළු වඩාත් හොඳින් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා කළු  පැහැ කඩදසියක් වීදුරු බඳුනේ පිටුපසින් අල්ලන්න.
blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka