විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ
පාට වතුර බොන මල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :

 • දිග නටුවක් සහිත සුදු පාට මලක් ( කූඬළු, කානේෂන් වැනි),
 • මල් දැමීමට මල් පෝච්චියක්,
 • ඔබේ ප්‍රියතම වර්ණයෙන් ආහාර වර්ණ ගන්වන බිංදු කිහිපයක්,
 • ජලය

පරීක්ෂණය :

  පළමුව ඔබ සපයාගත් මල් පෝච්චියෙන් කාලක් පමණ පිරෙන තෙක් එය ජලයෙන් පුරවන්න.
  මල් පෝච්චියේ ප්‍රමාණය අනුව ආහාර වර්ණ ගන්වන බිංදු කිහිපයක් (10-20) පමණ ජලයට මිශ්‍ර කරන්න.
  දැන් ඔබ සපයාගත් සුදු පාට මලේ නටුව ඇදයට කපා ගෙන එය වර්ණවත් ජලය සහිත මල් පෝච්චියට එය දමන්න.
  දැන් ඔබට ඇත්තේ, පැය කිහිපයෙන් කිහිපයට මලේ යම් වෙනසක් ඇත්නම් එය නිරීක්ෂණය කිරීමය.
  පරීක්ෂණය අවසානයේ, ඔබ මුලින් ගත් සුදු පාට මලෙහි යම් යම් කොටස් වලට ඔබ භාවිතා කළ වර්ණය ගමන් කර ඇති බව ඔබට දැකිය හැකි වනු ඇත. මෙම වර්ණ ඔබට දැකිය හැක්කේ මලේ කුමන කොටස් වලද?

සිදුවුයේ කුමක්ද?

  බොහෝ ශාක ඒවායේ මුල් ආධාරයෙන් පොළොවේ ඇති ජලය "උරා බොනවා". මෙම ජලය නටුව දිගේ පත්‍ර වලට සහ මල්වලට ගමන් කරනවා. ශාක ජලය උපයෝගී කරගන්නේ ආහාර සෑදීමටය. 
  මලක් ශාකයකින් කැපූ විට එම කොටසට මුල් අහිමි වෙන නමුත්, මලේ නටුව තවදුරටත් ජලය "බොමින්" මල් සහ පත්‍ර වලට ජලය රැගෙන යනු ලබනවා. 
  (රතු සහ නිල් පාට වර්ණ මෙම පරීක්ෂණයේ වඩාත් සාර්ථක සහ වේගවත් ප්‍රතිඵල ලබාදෙයි.)

සැකසුම: විහාරා ධර්මරත්න

2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka