විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

කෘත්‍රිම ගිනි කන්දක් හදමු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

  • 15cm3 (මේස හැඳි 1) ආප්පසෝඩා
  • 15cm3 (මේස හැඳි 1) රෙදි සෝදන කුඩු
  • 180ml (කෝප්ප 3/4 ) ජලය
  • 60ml (කෝප්ප 1/4) විනාකිරි
  • ආහාර වර්ණක බිංදු කීපයක්
  • 400ml බීමට ගන්නා විනිවිද පෙනෙන වීදුරුවක්

පරීක්ෂණය

    බන්දේසිය මත වීදුරුව තබන්න.  15cm3  ආප්පසෝඩා හා 15cm3   රෙදි සෝදන කුඩු එම වීදුරුවට දමන්න.  ජලය 180ml හා ආහාර වර්ණක බිංදු කීපයක්ද (අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ) එම වීදුරුවට දමන්න. ප්‍රවේශමෙන් වීදුරුවේ ඇති සියල්ලම දිය කරන්න.  ශබ්දය සහිත පෙණ බුබුලු නංවා ගැනීමට විනාකිරි ඉක්මනින් වීදුරුවට එකතු කරන්න.  ඔබට ලාවා ගලන්නා සේ ශබ්දය සහිතව පෙණ ඇතිවෙනවා දක්නට පුලුවනි.  මෙහිදී විනාකිරි එකතු කිරීමේදී වර්ණ විපර්යාසයන් ඇති කරගැනීමට අවශ්‍ය නම් pH  දර්ශකයක් හෝ ස්වාභාවික දර්ශකයක්, ආහාර වර්ණක වෙනුවට එකතු කරගත හැක.

මුලධර්මය

    මෙහිදී ඇතිවන සංසිද්ධිය කුමක්ද?  පෙණ නැගීමේ ශබ්දය ඇතිවන්නේ විනාකිරි හා ආප්පසෝඩා අතර ඇතිවන ප්‍රතිකියාව නිසාය.  මෙම ප්‍රතිකියාවේදී එක් එලයක් ලෙස CO2 වායුව පිටවේ. මෙය වායු බුබුළු ආකාරයට පිටවේ. රෙදි සෝදන සබන් කුඩු එකතු කිරීම නිසා ඇතිවන බුබුලු වැඩිපුර වෙලාවක් තබා ගැනීමට උපකාරී වේ. සෑදුන CO2 වායුවේ පරිමාව වීදුරුවේ පරිමාවට වඩා වැඩි නිසා එය උතුරා වීදුරුවෙන් පිටාර ගලයි.

NaHCO3  +  CH3 COOH  →   CH3COONa  + CO2↑ + H2O
(ආප්පසෝඩා)    (විනාකිරි)
සැකසුම: විහාරා ධර්මරත්න
blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka