විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

පොඩි බෝතලයේ ලොකු බිත්තරයක්!
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • තම්බාගත් බිත්තරයක්,
 • කට කුඩා වීදුරු බෝතලයක් (රූපයේ පරිමාණයෙන් දළ අදහසක් ගන්න),
 • ගිණි පෙට්ටියක්

පරීක්ෂණය

  පළමුව තම්බාගත් බිත්තරයේ කටු ඉවත් කරගන්න.

  ඉන්පසු ගින කූරු 3ක් පමණ දල්වා ඒවා වීදුරු බෝතලය තුලට දමන්න. ඒ සමගම, කටු ඉවත් කරගත් බිත්තරය, බෝතල් කට මතින් තබන්න. මෙහිදී බිත්තරය බෝතලය තුලට වැටෙන බව ඔබට නිරීක්ෂණය කළ හැකි වෙයි. 


සිදුවුයේ කුමක්ද ?

  දැල්වූ ගිණි කූරුවල ගිණි දැල් මඟින් වීදුරු බෝතලය තුල ඇති වාතය රත් වෙනවා. රත්වු වාතය ප්‍රසාරණය වනවිට, එම වාතයෙන් කොටසක් බෝතලයෙන් ඉවතට පනිනවා. ගිණි කූරු නිවුනු පසු බෝතලය තුල ඇති වාතය සිසිල් වී සංකෝචනය වෙනවා. එවිට බෝතලය තුල ඇතිවන්නේ බාහර පීඩනයට වඩා අඩු පීඩනයක්. එමනිසා බාහිරින් ඇති වැඩි පීඩනය මඟින් වැඩි බලයක් යොදා බිත්තරය බෝතලය ඇතුලට තල්ලු කිරීමක් සිදුවෙනවා. 
  බෝතලය තුල ඇති බිත්තරය කැඩීමකට ලක් නොකර ඒ ආකාරයටම පිටතට ගත හැකි ක්‍රමයක් සිතා බලන්න. 

සැකසුම: විහාරා ධර්මරත්න

2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka