විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

කඩදාසි ඔන්චිල්ලාව


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • පිරිසිදු වියළි ප්ලාස්ටික් පනාවක් හෝ පුම්බන ලද රබර් බැලුමක්,
 • 30 cm පමණ දිගැති නූලක්,
 • කඩදාසියක්,
 • කතුරක්,
 • ඇලවුම් පටි

පරීක්ෂණය

 • පළමුව, කඩදාසිය ගෙන ඉන් 1 cm පමණ පළල, 6 cm පමණ දිග  කඩදාසි තීරූ  කපාගන්න.
 • ඉන්පසු, ඇලවුම් පටියක ආධාරයෙන් මුදුවක ආකාරයට කඩදාසි පටිය සකසා ගන්න. 
 • දැන්, ඔබ සපයාගත් නූල කඩදාසි මුදුවේ ගැට ගසාගෙන ගෙන තවත් ඇලවුම් පටියක ආධාරයෙන් ඔබ සාදාගත් ඔන්චිල්ලාව සිරස් ලෙස එල්ලෙන පරිදි අලවා ගන්න.
 • දැන් වියළි ප්ලාස්ටික් පනාව හෝ රබර් බැලුම වියළි හිසකෙස් වල හෝ ලෝම රෙදි කැබැල්ලක කිහිපවාරයක් හොඳින් පිරිමදින්න.
 • දැන් හොඳින් පිරිමදින ලද පනාව/ බැලුම කඩදාසි ඔන්චිල්ලාව අසලට සෙමින් ලං කරන්න.  එවිට ඔන්චිල්ලාව පනාව/බැලුම අසලට ඇදී එනු ඔබට දැකිය හැකි වේ.
 • ඔන්චිල්ලාව විසින්ම, පනාව/බැලුම අසලින් ඉවතට පනින තුරුම පනාව/බැලුම නිශ්චලව අල්ලාගෙන සිටින්න. 
 • දැන් නැවත පනාව/බැලුම මඟින් කඩදාසි ඔන්චිල්ලාව ස්පර්ශ කරන්න. එවිට, පනාව/බැලුම ඔන්චිල්ලාව වෙත ළඟා වත්ම, එය ඉවතට චලනය වනු ඔබට දැකිය හැක. 

සිදුවුයේ කුමක්ද ?

  වියළි හිසකෙස් වල පනාව/බැලුම පිරිමැදීමේදී හිසකෙස් වල සිට පනාව/බැලුම වෙතට ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලාගෙන එයි. ඉන්පසුව පනාවට/බැලුමට සෘණ ආරෝපණයක් ලැබේ. කඩදාසි ඔන්චිල්ලාවේ ආරෝපණය උදාසීන නිසා, පනාව/බැලුම එයට ළඟා කළවිට එකිනෙකට ආකර්ෂණය වේ. ඒවා එකිනෙක ආකර්ෂණය වන විට, පනාවේ/බැලුමේ සිට කඩදාසි ඔන්චිල්ලාව වෙතට සෙමින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලා එයි. දැන් වස්තූන් දෙකටම සමාන සෘණ ආරෝපණ ඇති බැවින් කඩදාසි ඔන්චිල්ලාව විකර්ෂණය වේ.
සැකසුම: විහාරා ධර්මරත්න
blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka