විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

දෙහි ගෙඩියෙන් විද්‍යුතය


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • තඹ කම්බියක්
 • සින්ක් පතුරක්
 • වැලි කඩදාසියක්
 • දෙහි ගෙඩියක්
 • තඹ පතුරක්

දෙහි ගෙඩියෙන් විද්‍යුතය

  කම්බියක් සිහින් තඹ පතුරකට සවි කරන්න. සින්ක් කැබැල්ල පරණ වියළි කෝෂයකින් (බැටරි) ලබා ගත හැක. මේ සඳහා paper clip එකක්ද භාවිතා කළ හැක. 
  දෙහි ගෙඩිය මේසය මත තබා හොඳින් පොඩි කරන්න. ( ඇතුලත පටක බිඳී දෙහි යුෂ එකතු වන සේ.) සින්ක් පතුර හා තඹ පතුර එකිනෙකට ඈත්ව සිටින සේ දෙහි ගෙඩිය තුලට ගසන්න. මෙම අග්‍ර දෙක ගැල්වනෝ මීටරයකට හෝ මල්ටි මීටරයකට සවි කර ධාරාවක් ගලා යන ආකාරය නිරීක්ෂණය කරන්න. අග්‍ර 2 අතර දුර වෙනස් කරමින් මෙම පරීක්ෂණය නැවත නැවත කරන්න. දෙහි ගෙඩිය වෙනුවට අල ගෙඩියක් භාවිතා කර මෙම පරීක්ෂණය සාර්ථක වේදැයි බලන්න.


සාකච්ඡාව
  මෙහිදී දෙහි ගෙඩිය වෝල්ටීය කෝෂයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. (රසායනික ශක්තිය / විද්‍යුත් ශක්තිය) බැටරි සෑදීම සඳහා ලෝහ දෙකක් භාවිතා වූ අතර ඒවා ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ලෙස ක්‍රයා කරයි. මෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන රඳවා තබන ද්‍රව්‍ය විද්‍යුත් විච්ඡේද්‍ය (electrolyte) දෙහි යුෂ වේ.
  ඔබ දෙහි ගෙඩි 2 ක් සවිකල විට (ශ්‍රේණිගතව) ආසන්න වශයෙන් 1.5V විදුලි බලයක් ලබාගත හැක.


කාසි වලින් විද්‍යුතය

  ලෝහ වර්ග 2 කින් සාදන ලද කාසි 2 ක් ගන්න. ඒවා වැලි කඩදාසියකින් හොඳින් පිරිමැද පිරිසිදු කර ගන්න. කඩදාසියක් නවා කුඩා පොතක් සේ සාදා ගන්න. මෙය කාසියට වඩා ප්‍රමාණයෙන් විශාල විය යුතුය. නවාගත් කඩදාසිය ලුණු ද්‍රාවණයක පොඟවා ගන්න. කාසි 2 තෙත කඩදාසියට මැදි වන ආකාරයට තබා ගන්න. මෙය ඇඟිලි 2 ක අතර රඳවා ගන්න. සංවේදි ගැල්වනෝ මීටරයකට හෝ මල්ටි මීටරයකට කාසි 2 සම්බන්ධ කරන්න. මීටරයේ කටුව චලනය වීමෙන් ධාරාවක් ගලා යන බව ඔබට පැහැදිළි වේවි.

සැකසුම: විහාරා ධර්මරත්න

2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka