විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

පාට පාට දේදුන්නක් හදමු


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • රතු පාට, නිල් පාට සහ කහ පාට ආහාර වර්ණ ගන්වන බිංදු කිහිපය බැගින්,
 • කිරි කෝප්ප එකක්,
 • සබන් දියර(dish  soap) ස්වල්පයක්,
 • නොගැඹුරු  භාජනයක්

පරීක්ෂණය

  පළමුව නොගැඹුරු භාජනයට කිරි කෝප්පය වත් කරන්න.
  ඉන්පසු රූපයේ ආකාරයටම, එක් වර්ණයකින් බිංදු 3 පමණ බැගින් ගෙන අදාල තැන් වලට වත් කරන්න. මෙහිදී වර්ණ සමග කිරි මිශ්‍ර නොවීමට ඔබ වගබලාගත යුතු නිසා, කිරි භාජනය සෙලවීමට ඉඩ නොදෙන්න.
  දැන් සබන් දියර (dish  soap) බිංදුවක් ගෙන එය කිරි භාජනය මැදට දමා සිදුවන්නේ කුමක්දැයි නිරීක්ෂණය කරන්න.

සිදුවුයේ කුමක්ද ?

  සබන් දියරය කිරි සමග මිශ්‍ර නොවේ.  ඒ වෙනුවට සබන් දියරය ද්‍රව පෘෂ්ඨය පුරා පැතිරී යයි.  ඔබ මුලින්ම කිරි භාජනයට දැමු ආහාර වර්ණ, පැතිරී යන සබන් දියරය මඟින් අල්ලාගන්නා අතර එම පාට එකිනෙක සමග මිශ්‍ර වීම මඟින් කොළ, තැඹිළි, සහ දම් වර්ණයන් ද ලැබේ.

සැකසුම: විහාරා ධර්මරත්න

2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka