විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

මැජික් නූල් මුදුව - පෘෂ්ඨික ආතතිය ආදර්ශනය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • සබන් ද්‍රාවණයක් සහිත බීකරයක්,
 • සෙන්ටි-මීටර 20 ක් පමණ දිග බකට් කම්බියක්,
 • සෙන්ටි-මීටර 7ක් පමණ දිග නූල් කැබැල්ලක් ,
 • පැන්සලක් හෝ විශාල අල්පෙනෙත්තක්

පරීක්ෂණය

 • පළමුව බකට් කම්බිය ගෙන ඉන් ඉහත රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට කම්බි රාමුවක් සකසා ගන්න.
 • දැන් නූල් කැබැල්ලක් ගෙන එහි දෙකෙලවර ගැට ගසා කුඩා මුදුවක් සාදා ගන්න.
 • ඉන්පසුව කම්බිය ගෙන සබන් ද්‍රාවණය සහත බීකරය තුලට ඇතුලත් කර මුදුවේ සබන් පටලයක් සාදාගන්න.
 • දැන් ප්‍රවේශමෙන් සබන් පටලය නොබිඳෙන ලෙස, නූල් කැබැල්ලලෙන් සාදාගත් මුදුව සබන්පටලය මත තබන්න. එවිට ඔබට පහත රූපයේ 1 අවස්ථාවේ පෙනෙන ආකාරයට ඒකාකාර හැඩයකින් තොරවු ආකාරයකට නූලින් සාදන ලද මුදුව දක්නට ලැබිය හැක.
 • දැන් නුලින් සාදාගත් මුදුව තුල ඇති සබන් පටලය පමණක් පැන්සලක් ගෙන ප්‍රවේශමෙන් බිඳ දමන්න. එවිට පහත රූපයේ 2 අවස්ථාවේ දැක්වෙන ආකාරයට එකවරම නූල් මුදුව පුර්ණ වෘත්තාකාර හැඩයක් ගන්නවා ඔබට දැකිය හැක. 

සිදුවුයේ කුමක්ද ?  පෘෂ්ඨික ආතතියේදී යම් ද්‍රවයක පෘෂ්ඨය මඟින් එක් දෙසකට ඇති කරන ඇදීමක් හෙවත් ආතතියක් විස්තර වෙනවා. (2) රූපයේදී නූල් මුදුව තුල සහ පිටත ඇති සබන් පටලය මඟින් නූල් මුදුව දෙපසට ඇදීමකට ලක් කරන්නේ සමාන ප්‍රතිවිරුද්ධ බල වලින් නිසා එහි හැඩය ඒකාකාර නොවේ. නමුත් නූල් මුදුව ඇතුලේ සබන් පටලය බිඳෙන විට පෘෂ්ඨික ආතතිය කියන බලය ක්‍රියාකරන්නේ නුල් මුදුවෙන් පිටත ඉතිරිව තියෙන සබන් පටලයෙන් පමණය. එවිට එම සබන් පෘෂ්ඨයෙන් නූල් මුදුව මත ක්‍රියාකරන ආතති බල සියල්ලම සබන් පටලය ඇති දිශාවට ක්‍රියාකරනවා. නූල් මුදුවේ සෑම තැනකම එක සමාන බල ක්‍රියාකරන නිසා නූල් මුදුව පුර්ණ වෘත්තයක හැඩයක් ගන්නවා.

සැකසුම: විහාරා ධර්මරත්න

2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka