විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

කුඩා අකුණක් සාදමු


අහසේ ආරෝපණයක් ඉවතට පැනීම

වැහි වළාකුලක ඇති කුඩා ජල බිංදු සහ අයිස් හමායන සුළඟ සමඟ ඇතිල්ලුණු විට ස්ථිති විද්‍යුත් ආරෝපණ ඇති වේ.  ඇති වු ධන ආරෝපණ වළාකුලෙහි ඉහළ කොටසෙහිත් සෘණ ආරෝපණ වළාකුලෙහි පහළ කොටසෙහිත් එකතු වේ.  මෙම ආරෝපණ වෙන් වීම ඉතාමත් අස්ථායී වන අතර ස්ථායීතාවයට ලඟා වීම සඳහා අකුණක් ලෙස ආරෝපණ පොළවට ගමන් කරයි. 


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

  • විදුලි ස්ත්‍රික්කයක් හෝ ප්ලාස්ටික් හැඞලයක් සහිත වානේ සාස්පානක්
  • රබර් අත් වැසුම්
  • යකඩ හෝ වානේ ගෑරුප්පුවක්
  • ප්ලාස්ටික් ඉටි රෙද්දක්

පරීක්ෂණය

    අඳුරු කාමරයක් තුල පරීක්ෂණය සිදුකිරීම වඩාත් සුදුසුයි. මේසයක් මත ඉටි රෙද්ද හොඳින් සවිකර ගන්න. අත්වැසුම් පළඳා ගෙන ස්ත්‍රික්කය/ සාස්පාන පරිවාරක (ප්ලාස්ටික් හැඞල) ස්ථාන වලින් අල්ලා ගෙන ඉටි රෙද්ද මත ඉදිරියට හා පිටුපසට වැරයෙන් පිරිමදින්න. අනෙක් අතින් ගෑරුප්පුවෙහි තුඩු පෙදෙස සාස්පානෙහි ඉහළ අග්‍රයට ලං කරන්න. එම ද්‍රව්‍ය දෙක අතර දුර අඩු වන විට අකුණක් සේ පුළිඟු පනිනු නිරීක්ෂණය කළ හැක. (සාස්පාන වැහි වළාකුල ලෙසත් ගෑරොප්පුව අකුණු අග්‍ර ලෙසත් ඔබ පෘථිවි පෘෂ්ඨය ලෙසත් මෙහිදි ක්‍රියා කරයි.)


සැකසුම: විහාරා ධර්මරත්න

2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka