විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

පාට එකතු කිරීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • දිග පැන්සලක්,
 • කවකටුවක්,
 • කතුරක්,
 • සුදු පාට කාඩ්බෝඩ් කැබැල්ලක්,
 • රූලක්,
 • වර්ණ කිරීමට අවශ්‍ය වර්ණ,
 • කඩදාසි කෝප්පයක් ( a paper cup )

පරීක්ෂණය

 • පළමුව කවකටුව භාවිතයෙන් සෙන්ටි-මීටර 10 ක විෂ්කම්භය ඇති වෘත්තයක් සුදු පාට කාඩ්බෝඩ් කැබැල්ලේ ඇඳගන්න.
 • දැන්, එය කතුරකින් කපාගෙන සමාන කොටස් 6 කට බෙදාගෙන, ඉහත රූපයේ ආකාරයට එම කොටස් ඒකාකාරව වර්ණ ගන්වන්න.
 • දැන් පැන්සලය ගෙන වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය හරහා යන පරිදි සිදුරු  කර පැන්සලය වෘත්තයේ රඳවාගන්න.
 • දැන්, කඩදාසි කෝප්පය ගෙන එහි පතුලේ පැන්සල් සිදුරට වඩා මදක් විශාල සිදුරක් සාදාගෙන, එය මුනින් අතට හරවා එහි වෘත්තය සහිත පැන්සලය රඳවාගන්න. මෙහිදී වෘත්තයත්, කෝප්පයේ පතුලත් අතර පරතරය සෙන්ටි-මීටර 2 ක් පමණ විය යුතුය.
 • දැන් ඔබ සාදාගත් වර්ණ රෝදය වේගයෙන් කරකවා එය නිරීක්ෂණය කරන්න. 

සිදුවුයේ කුමක්ද ?

  ඉහත වර්ණ රෝදයේ ඇති වර්ණ සුදු ආලෝකයේ ප්‍රධාන වර්ණ හතට ඇතුලත් වර්ණ 6කි.  රෝදය වේගයෙන් කැරකෙන විට, ඉහත වර්ණ සියල්ලම එකට මිශ්‍ර වන්නා සේ පෙනෙන අතර එය සුදු පාටින් දිස් වේ. 

සැකසුම: විහාරා ධර්මරත්න
blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka