විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

ගිනි ආරක්ෂිත බැලුනය


    බැලුන් ඉතා සියුම් වුත් ඉක්මනින්ම විනාශ වන්නා වුත් ද්‍රව්‍යයකි.  ගින්දර හා උල් ආයුධ ආදිය බැලුන් ඉක්මනින් විනාශ වීමට තුඩුදේ.  එනමුත් මෙම පරීෂණයේදී බැලුමක් ගින්නෙන් විනාශ නොවී තිබෙන ආකාරය පෙන්වයි.


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය


  • බැලුන් 2යි
  • ගිනි පෙට්ටියක්
  • වතුරපරීක්ෂණය

    එක් බැලුමක් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට පුම්බා ගැට ගසන්න. අනෙක් බැලුමට ජලය කෝප්ප 1/4ක් පමණ දමා එයද පෙර සේම පුම්බා ගැට ගසන්න. ගිනිකූරක් දල්වා පලමු බැලුනය අසලට ගෙන එන්න. එය බැලුමෙහි ගාවන්න. සිදුවන්නේ කුමක්ද? බැලුම පිපිරී යයි. සමහර විට ගින්දර ස්පර්ශ කිරීමට පෙරම බැලුම පිපිරී යා හැක. මේ ආකාරයට අනෙක් බැලුමටත් දල්වන ලද ගිනි කූරක් ස්පර්ශ කරන්න. එයට කුමක් සිදුවේද? බැලුම පිපිරෙන්නේ නැත. එනමුත් ගිනිකූර ස්පර්ශ කල ස්ථානය කලු පැහැ ගැන්වී ඇත.

මෙම වෙනසට භේතුව කුමක්ද ?

    ජලය රහිත බැලුම අසලට ගින්දර ගෙන ආ විට බැලුනයේ මතුපිට පෘෂ්ඨය රත්වේ.  බැලුනයේ ඇති රබරය රත් වී දුර්වල වීම නිසා බැලුනය තුල ඇති වාතයේ පීඩනය දරා ගත නොහැකිව පිපිරී යයි.  ජලය සහිත බැලුමට ගින්දර ලංකලවිට රත් වන රබර් බැලුමෙන් ජලය තාපය උරා ගනී.  මේ නිසා රබරය ඉහල උෂ්ණත්වයකට රත් නොවේ.  එනම් බැලුනයේ රබරය දුර්වල වීමක් සිදු නොවේ.  මේ නිසා පිපිරීමක් සිදු නොවේ.

blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka