විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

පාෂාණමය ඉන්ධන වල ඇති ශක්තිය මැනීම හා පරිවර්තනය

  • බර රාත්තලක් වන පරිදි බීකරයකට ජලය (1450ml පමණ) පුරවන්න.

  • රූපයේ ආකාරයට උපකරණ සකස් කරන්න. (බීකරය බන්සන් දාහකයෙන් අඟල් 3 පමණ ඉහළින් තිබිය යුතුය. උෂ්ණත්ව මානය ආධාරයෙන් ජලයේ උෂ්ණත්වය මනින්න. පරීක්ෂා අංක 1 හි වේලාව 0 සඳහා අගය ලියන්න.

  • බන්සන් දාහකය මධ්‍යයට දැල්ලක් සිටින සේ දල්වන්න.

  • මන්තය උපකාරයෙන් ජලය හොඳින් කලතන්න. විනාඩි 5 කට පසු ජලයේ උෂ්ණත්වය මනින්න. එහ අගය හා දත්ත සටහන් කරගන්න.

  • දැන් පරීක්ෂණ නල කට්ටලය විනාඩි කිහපයක් සිසිල් වන්නට ඉඩ හරින්න. නැවත ඉහත 3 හා 4 පියවරවල් කරන්න. පෙර සේම ආරම්භක හා අවසාන උෂ්ණත්වයන් සටහන් කරගන්න.

  • අවසාන පරීක්ෂණය නැවත බීකරය ජලයෙන් පුරවා එයට අයිස් කැට එකතු කරන්න. මුළු බර රාත්තලක් විය යුතුය. මිශ්‍රණය හොඳින් කලතන්න. උෂ්ණත්වමානයෙහි උෂ්ණත්වය නියත වු විට පාඨාංකය කියවන්න.

  • නැවත බීකරය විනාඩි 5 ක් රත් කරන්න. විනාඩි 5 කට පසුව උෂ්ණත්වය සටහන් කරගන්න.
blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka